Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 05.02.09..2/09 Fjordstova AS ved interimstyret for Skjolden Næringspark. Søknad om finansiering. Klage på vedtak.

3/09 Privat reguleringsplan på gnr. 43 bnr. 1 Hellebrot Sausskreda i Dalsdalen.

4/09 Reguleringsendring Dale sentrum - Kvåle kraftverk.

5/09 Budsjettregulering - innfasing av "krisepakka".

6/09 Lustraidentitet - rapport frå mellombels komitè, innleiing av Morten Simonsen

6/09 Lustraidentitet - rapport frå mellombels komitè. Debatt

7/09 Referat- og drøftingssaker.

Rådmannen orienetrar om brukarundersøking og medarbeidarundersøking.
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare