Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 23.04.09..18/09 Årsmelding Luster eldreråd 2008.

19/09 Årsmelding Kommunalt råd for funksjonshemma i Luster 2008.

20/09 Søknad om fritak for politiske verv.

21/09 Suppleringsval.

22/09 Reguleringsplan Borhaug – Solvorn.

23/09 Skjolden skule- og barnehage. Godkjenning av byggjerekneskap.

24/09 Industribygg Jostedalen - Byggjerekneskap.

25/09 Nigardsbreen Gjesteheim AS. Søknad om finansiering.

26/09 Kraftutbygging i Luster kommune. Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk – utgreiingsprogram.

27/09 Godkjenning av stillingsressursar i grunnskulen for skuleåret 2009-10. Ny budsjettmodell frå 01.08.10.

28/09 Referat- og drøftingssaker

.
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare