Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 28.05.09..30/09 Årsrapport og rekneskap 2008.

31/09 Rekneskapsrapport 1.tertial 2009. Budsjettendringar 2009. Økonomisk ramme for ny helse- og omsorgsplan.

32/09 Utbyggingsavtale for Bukti bustadfelt.

33/09 Opningstider i barnehagane.

34/09 Plan for folkehelse 2009 – 2013.

35/09 Pandemiplan.

36/09 Søknad om å bli godkjent som Fairtrade-kommune.

37/09 Kontrollutvalet - årsmelding for 2008.

38/09 Plan for forvaltningsrevisjon 2009 – 2011.

39/09 Referat- og drøftingssaker. .
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare