Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 20.10.09.69/09 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar

70/09 Reguleringsendring Engjadalsvegen, nedre del.

71/09 Reguleringsplan for Hafslo næringsområde.

72/09 Ny plan- og bygningslov. Revisjon av kommunen sitt delegeringsreglement.

73/09 Miljøplan (plan for energi, klima og ureining) for Luster kommune 2010-13 del 1

73/09 Miljøplan del 2

74/09 Forslag til utgreiingsprogram for Vigdøla kraftverk, overføring av Vestsideelvane og heving av dam Tunsbergdalsvatnet, Luster kommune - høyring

75/09 Bergselvi Kraft AS - Søknad om løyve til bygging av Øvre og Nedre Bergselvi kraftverk i Luster kommune - høyring

76/09 Val av medlem og varamedlemer til overformynderiet

77/09 Framtidig organisering innan oppvekstområdet

78/09 Etiske retningsliner for folkevalde i Luster kommune

79/09 Evaluering av seniortiltak i Luster kommune

80/09 Fortun skule - framtidig bruk

81/09 Interkommunalt samarbeid - teknisk område

82/09 Luster Mekaniske Industri AS. Eigarsituasjonen

83/09 Referat- og drøftingssaker .
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare