Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 26.11.09.85/09 Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet – vilkår.

86/09 Næringslokale i Gaupne – vurdering.

87/09 Evaluering av papirlaust kommunestyre.

88/09 Revisjon av reglement for politiske utval.

89/09 Reglement for Luster eldreråd – revidering.

90/09 Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster – revidering.

91/09 Luster kommune - busetting av flyktningar.

92/09 Luster kommune: Konsesjonskraft – risikostrategi.

93/09 Ambulansestasjon i Luster.

94/09 Referat- og drøftingssaker.

.
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare