Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 17.12.09.96/09 Hafslo næringsområde - reguleringsplan.

97/09 Nes Gard. Søknad om finansiering.

98/09 Vest Asfaltfresing AS. Søknad om finansiering.

99/09 Kommunalt driftstilskot til De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum.

100/09 Endring av krinsgrensa mellom skulekrinsane Gaupne og Dale.

101/09 Gaupne skule - tilbygg, utviding av kostnadsråme.

102/09 Molland skulehus - overføring av eigarskap.

103/09 Miljøplan for Luster kommune.

104/09 Lokal forskrift om gebyrregulativ i medhald av § 32 i matrikkellova.

105/09 Matrikkellova - lokal forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning.

106/09 Kommunale avgifter og betalingssatsar 2010.

107/09 Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13. del 1

107/09 Luster kommune - Budsjett 2010, del 2

108/09 Referat- og drøftingssaker. .
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare