Radio Luster
lokalpolitikk



Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 22.04.10.


13/10 Reguleringsplan Hafslo sentrum.
14/10 Oppheving av reguleringsplan - Drægni bustadfelt.
15/10 Søknad om reguleringsendring - Skjolden Brygge og Cruisekai.
16/10 Endra reguleringsplan for Espe hyttegrend.
17/10 Årsmelding Kommunalt råd for funksjonshemma i Luster 2009.
18/10 Årsmelding Luster Eldreråd 2009.
19/10 Søknad om å få auka bompengesatsane på Hagavegen på Hafslo.
20/10 Sal av Einarskogen på Hafslo.
21/10 Samarbeidsavtale - rådet for nasjonalparkkommunar.
22/10 Pyramiden AS. Søknad om finansiering.
23/10 Prosjektet "Mat langs Nasjonale turistvegar". Finansiering
24/10 Avery Dennison NTP AS. Søknad om finansiering.
25/10 Sørsida Eigedom AS. Vilkår for lån i næringsfondet. Søknad om avdragsfri periode.
26/10 Referat- og drøftingssaker.

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare