Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 27.05.10.
28/10 Godkjenning av byggerekneskap - ATS byggesteg 2.
29/10 Årsrapport og rekneskap 2009 for Luster kommune.
30/10 Rekneskapsrapport 1. tertial 2010/budsjettendringar.
31/10 Endring av selskapsavtale i Simas IKS.
32/10 Leirdal VVS ved Leif Leirdal. Søknad om finansiering.
33/10 Prosjektet "heilårsbruk av hus på gard og i grend i Luster kommune". Finansiering.
34/10 Referat- og drøftingssaker.::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare