Radio Luster
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 28.10.10.58/10 Sogn barnevern - val av leverandør til forvaltningsrevisjonsprosjekt.

59/10 Verneområde for Breheimen - framlegg på styremedlem og varamedlem.

60/10 Kraftutbygging i Luster kommune Engjadalselvi kraftverk, høyring av justerte planar.

61/10 Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk i Luster kommune.

62/10 Rekneskapsrapport 2. tertial 2010/budsjettendringar.

63/10 Referat- og drøftingssaker.


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare