Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 16.12.10.
74/10 Sikringstiltak i vassdrag

75/10 Kommunal plan for vassforsyning 2011 -2020

76/10 Etablering av Sogn brann og redning IKS

77/10 Helsesenteret - påbygg ambulansestasjon og renovering

78/10 Luster bad mv - fjernvarme frå bioenergianlegg

79/10 Budsjettjustering 2010 med grunnlag i endra statsbudsjett

80/10 Kommunale avgifter og betalingssatsar 2011

81/10 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

82/10 Referat- og drøftingssaker


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare