Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 17.02.11.


02/11 Kontrollutvalet - årsmelding 2010

03/11 Suppleringsval - meddommarar / lagrettsmedlemmar perioden 2008 - 2012

04/11 Pluscamp Sandvik. Søknad om finansiering

05/11 Veum Maskin AS. Søknad om finansiering

06/11 Luster Mekaniske Industri AS. Kjøp av næringsareal - utviklingsprosjekt.

07/11 Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk.

08/11 Referat og drøftingsaker
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare