Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 14.04.11.


11/11 Årsmelding Luster Eldreråd 2010.
12/11 Årsmelding Kommunalt råd for funksjonshemma i Luster 2010.
13/11 Luster bad - organisasjonsform
14/11 Framlegg om freding av gbnr 1/1 og 2 Ormelid. Uttale.
15/11 Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesak-kjøp av tilsynstenester frå Sogn Brann og Redning IKS (SBR).
16/11 Reguleringsendring Dale, Solstrand
17/11 Samhandlingsreforma: Prosjektmidlar om folkehelse og førebyggjande helsearbeid, interkommunalt samarbeidstiltak.
18/11 Avløpsanlegg Gaupne og Dale Godkjenning av byggjerekneskap
19/11 Grunnkjøp/innløysing eigedom Hafslo. Godkjenning av rekneskap.
20/11 Utviding Gaupne skule Godkjenning av byggjerekneskap
21/11 Referat og drøftingssaker


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare