Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 15.12.11.85/11 Lokal forskrift for VA-gebyr.

86/11 Innkrevjing av bompengar etter Veglova § 56
87/11 Hans Herman Kalhagen - søknad om lån og tilskot i næringsfondet
88/11 Sal av aksjar i Luster mekaniske industri AS.
89/11 Kommunale retningsliner knytt til "Nasjonal forskrift for bruk av motorkøyrety i utmark og på islagde vassdrag" Tillegg som gjeld rørslehemma
90/11 Reglement - tilskot til kulturføremål 2012 - 15.
91/11 Budsjettendring 2011
92/11 Luster Bad KF: budsjett 2012
93/11 Luster kommune: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2012
94/11 Luster kommune: Budsjett 2012, økonomiplan 2012-15, planleggingsprogram 2012-15
95/11 Reguleringsplan–rassikring fylkesveg 337, Veitastrondsvegen
96/11 Referat og drøftingssaker

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare