RADIO LUSTERHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 14.02.08.

Desverre hadde me tekniske problem under kommunestyremøtet denne gongen.
Dette resulterte i at sendinga ikkje gjekk ut på direkten og at kvaliteten på reprisen
og internett-opptaka ikkje er av beste merke.


2/08 Lustrabui AS. Søknad om finansiering.

3/08 GT bil AS. Ny finansieringsplan - debitorskifte.
Denne saka har me ikkje opptak av.

4/08 Radio Luster. Søknad om finansiering

5/08 Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde
Høyring av framlegg til nye verneforskrifter og forvaltningsplan


6/08 Val til jordskifteutval, lagrettemedlemer og tingretten
i perioden 1.5.2008 - 31.12.2012.


7/08 Val av mellombels komitè - revisjon av reglementet for folkevalde
sine arbeidsvilkår


8/08 Reguleringsplan gangveg Rv 55, Gaupne

9/08 Forprosjekt rassikring av Fv. 337, Veitastrondvegen.

10/08 Gjennomføring av 5-dagars skuleveke for alle elevar på 1.-4.årssteg
i grunnskulen i Luster frå hausten 2008.


11/08 Referat- og drøftingssaker
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

webansvarleg Finn Skare