Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 20.11.08.88/08 Justering av reglane for lån og tilskot til landbruksføremål. Ekstra tilskot til anlegg av økologiske bærfelt.

89/08 Forbygging mot Kjosagrovi på Hafslo - finansiering, skjemavedtak.

90/08 Søknad om løyve til å byggja Røneid kraftverk – høyring.

91/08 Røysterett for 16-åringar. Deltaking i forsøksordning.

92/08 Hestnes grend C og D - byggerekneskap.

93/08 Alarmsentralen Sogn og Fjordane - endring i selskapsavtale.

94/08 Småkraftprosjektet i Luster kommune – finansiering.

95/08 Ole Mads Norenberg. Søknad om finansiering.

96/08 Sterri Eigedom AS. Søknad om finansiering.

97/08 Sogndal Fotball AS. Vilkår for næringslån.

98/08"Sats på skulen - snu Sogn " – skuleeigarrolla.

99/08 Referat- og drøftingssaker
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare