Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 23.10.08.79/08 Nasjonalparken AS (selskap under skiping). Søknad om finansiering.

80/08 Sals- og skjenketider for Luster kommune - ny forskrift.

81/08 Lokal forskrift for VA-gebyr.

82/08 Sal av sentrumseigedom i Gaupne, gnr.83 bnr.56. Messeanlegg ved Engjadalselva.

83/08 Ambulansestasjon Luster kommune, Gaupne. Planlegging.

84/08 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2. tertial 2008.

85/08 Barnehagevedtekter - justering.

86/08 Referat- og drøftingssaker.


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare