Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 29.04.08.21/08 Forskrift om ny skulestad for barneskuleelevar i Fortun skulekrins
Nedlegging av Fortun skule frå 01.08.2008. Nye namn på einingar.


22/08 Grunnskulen - Godkjenning av stillingsressursar for skuleåret 2008-2009

23/08 Barnehagetilbodet frå hausten 2008

24/08SFO tilbodet frå hausten 2008

25/08 Høyring - Endringar i odelslova, konsesjonslova og jordlova -
føresegner om bu- og driveplikt og arealgrenser


26/08 Forskrift om opning for jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr Luster kommune,
Sogn og Fjordane.


27/08 Reguleringsplan Solsida hyttefelt, Heggmyrane

28/08 Reguleringsplan for Heggmyrane hytteområde

29/09 Avløpsanlegg Gaupne og Dale. Godkjenning av prosjekt
og tilleggsløyving.Vassleidning over Hafslovatnet - Gdokjenning av prosjekt


30/08 Rassikringstiltak i Luster kommune. Godkjenning av kostnadsoverslag og finansiering

31/08 Byggjesteg 2 ATS

32/08 Parkeringsplass Ornes - finansiering

33/08 Høyheimsvegen - godkjenning av anleggsrekneskap

34/08 Indre Hafslo skule Godkjenning av byggerekneskap

35/08 Fortun skyttarlag. Søknad om likviditetslån i næringsfondet

36/08 Luster mekaniske industri AS. Søknad om finansiering

37/08 Godkjenning av samarbeidsavtale med NAV Sogn og Fjordane

38/08 Utnemning av ny dyrevernnemnd i Indre Sogn. Framlegg til kandidatar

39/08 Folkevalde sine arbeidsvilkår - revisjon av reglement

40/08 Val av mellombels komitè - utvikling av Lustraidentitet

41/08 Vedtektsendring - selskapsavtalen for Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS

42/08 Referat- og drøftingssaker
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare