RADIO LUSTERHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 22.11.07.


104/07 Møte i Kommunestyret den 18.10.2007. Krav om legalitetskontroll.

105/07 Luster utleigebustader - sal av bustader.

106/07 Framtidig regulering og opparbeiding av bustadområde- rolledeling.
Reglar for tilskot til bygging av heilårsbustad.


106/07 Framtidig regulering og opparbeiding....(etter gruppemøte)

107/07 Tilskot til kulturføremål 2008 - 2011, nytt reglement.

108/07 Sogn Skisenter - tiltak.

109/07 Lyngmo Ungdomssenter og Camping. Kommunalt lån.

110/07 Haugane bustadfelt - byggjerekneskap.

111/07 Omsorgsbustader psykisk helse - byggjerekneskap.

112/07 Ombygging av Solvorn barnehage/Solvorn skule. Godkjenning av byggerekneskap.

113/07 Opprusting Dale skule Godkjenning av byggjerekneskap.

114/07 Samarbeid om barnevern.

115/07 Evaluering av kontroll- og tilsynsordninga.

115/07 Evaluering av kontroll- og tilsynsordninga.(Etter gruppemøte)

116/07 Val av mellombels komite for rullering av ruspolitisk handlingsplan.

117/07 Val av nemnder og utval 2007 - 2011.

118/07 Referat- og drøftingssaker.
2 meldingsaker frå formannskapet


118/07 Referat- og drøftingssaker.
Interpellasjon frå Ernst Veum Frp


118/07 Referat- og drøftingssaker.
Skriv og spørsmål.::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

webansvarleg Finn Skare