RADIO LUSTERHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 25.10.07.


95/07 Godkjenning av sakliste. Inlegg frå Ernst Veum.

95/07 Godkjenning av sakliste. Svar frå ordføraren

96/07 Sal av fast eigedom Gnr. 207 bnr. 28 i Luster kommune. Bustad i Haugåsen, Jostedal.

97/07 Søknad om økonomisk støtte til fullføring av prosjektet i Fuglesteg.

98/07 Luster Mekaniske Industri AS. Søknad om finansiering.

99/07 Rekneskapsrapport 2. tertial 2007 / budsjettendringar.

100/07 Konsesjonssøknader kraftutbygging – sakshandsamingsrutinar.

101/07 Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - Høyring.

102/07 Referat- og drøftingssaker.


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

webansvarleg Finn Skare